Ordlista

Här får du förklaring på några vanliga termer inom energiområdet.

Avreglering: Från 1 jan 1996 har en elkund rätt att köpa elenergin från vem han vill. Hyran av elledningarna (nätavgiften) är fortfarande ett monopol och betalas till den lokala nätägaren. Den del av elkostnaden som är avreglerad (konkurrensutsatt) utgör ungefär en tredjedel av elpriset.

Elcertifikat: Är en form av marknadsbaserat stöd inom energisektorn som ska stimulera förnybar elproduktion och syftar till att öka mängden el som produceras med hjälp av sol, vind, vatten och biobränsle.

Elhandelsföretag: Ett företag som handlar med el. På den svenska marknaden finns runt 200 elsäljare.

Energiskatt: Av Riksdagen beslutad skatt på energi.

Fjärrvärme: Uppvärmning av vatten för värme och varmvatten på central plats och som distribueras via nedgrävda ledningar till flera fastigheter.

Nätavgift: Den avgift du betalar för att elenergin du köper ska kunna transporteras hem till dig genom elnätet, dvs elenergins ”fraktkostnad”. Avgiften är uppdelad i två delar, en fast avgift och en rörlig. Den rörliga avgiften baseras på det antal kilowattimmar du förbrukar.

Elnätbolag: Ett företag som ser till att elenergin distribueras fram till din anslutningspunkt (normalt vid mätaren). Elnätbolaget äger stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som behövs för att eldistributionen ska fungera. Varje elnätbolag har monopol, eller ensamrätt, på eldistributionen inom sitt geografiska område. Prisnivån på de nätkostnader du betalar står därför under tillsyn av Statens Energimyndighet.

Timmätare: Utrustning som mäter din elanvändning timme för timme och gör det möjligt för nätbolaget att samla in mätvärden dagligen.