Nyanslutning (Avgift gällande from 2024-01-01)

Det är elnätsföretaget som är skyldigt att ansluta ditt hus till elnätet. När elnätsföretaget ansluter din anläggning till elnätet kan de ta ut en anslutningsavgift som du måste betala. Anslutningsavgiften och övriga villkor kring anslutningen ska enligt ellagen vara skäliga. Med anslutning av elektriska anläggningar menas förutom nyanslutning även återinkoppling av en befintlig anläggning samt höjning av mätarsäkring. Elnätsföretaget är skyldigt att på begäran, och inom skälig tid, upplysa om villkor och kostnad för en nyanslutning.

Servistyp Grundavgift exkl. moms Grundavgift inkl. moms
16-25 A 35 500 kr 44 375 kr
35-63 A 49 000 kr 61 250 kr


Huvudsäkring 80 A och större

En individuell anslutningsavgift tas fram för alla anslutningar baserad på verklig kostnad för elanslutningen. För beräkning av anslutningsavgiften används EBR kostnadskatalog.

Anslutningsavgiften inkluderar

 • Framdragning av serviskabel till anslutningspunkt (max 50 m på fastighet)
 • Kabel eller ledning till anslutningspunkt
 • Grävning i icke tjälbunden mark
 • Kabelförläggning, skyddstäckning och återfyllning
 • Anslutning till av entreprenör (elinstallatör) uppsatt serviscentral

Anslutningsavgiften inkluderar ej

 • Håltagning i fastighetens grundmur med tätning, rör eller kanal i golv
 • Framtida ansvar för grundvattenläckage, marksättning och andra markskador
 • Kostnad för erforderlig sprängning
 • Grävning i tjälbunden mark
 • Eventuell asfalt ingår ej på fastigheten

Utökning av befintligt abonnemang offereras vid förfrågan och utgör mellanskillnaden i kr mellan befintligt säkringsintervall och nytt säkringsintervall.

Tillfällig anslutning, byggström

 • Behöver du byggström under byggtiden skall du föranmäla detta till oss. (www.foranmalan.nu)
 • Byggmätarskåpet samt de uttag och ledningar som behövs för byggnationen måste vara godkända och CE märkta. Det är du som anläggningsinnehavare som ansvarar för att elsäkerheten är fullgod).
 • Markmätarskåpet är ett alternativ avsett att placeras nedgrävt i marken inom fastighet- och tomtgräns. Det ersätter helt de fasadmonterade mätarskåpen och kan även användas under byggtiden, vilket kan spara tid för resor och ta bort onödig väntetid. Övergången från byggtid till permanent anslutning kan ske utan avbrott. Vill man är det fullt möjligt att gå ned i mätarsäkrings storlek efter byggtidens slut. Att installera ett markmätarskåp kräver planering initialt, man bör t ex gräva ner rör till framtida kablar. Allt ger dock många fördelar för fastighetsägaren på sikt. Husets väggar är helt intakta och därmed försvinner eventuella risker för fuktskador och det finns möjligheter att bygga till huset i alla riktningar utan hänsyn till installerade elskåp. Det är lätt att ansluta bilvärmaruttag och laddstolpe för elbil direkt från mätarskåpet och man har alltid tillgång till ett 5-poligt uttag samt ett schukouttag, som man smidigt kan ansluta vidare till alternativa byggväskor, under byggtiden. Enligt standard ska markdelen ha en täthet som även tar med risken för inkommande myror. Ventilationsmöjligheter ska finnas (ventilationsgaller).

Mätarcentralen skall placeras vid leveranspunkt som normalt alltid är transformatorstation, kabelskåp eller serviskabel vid tomtgräns. Skåpet skall uppfylla kraven i gällande elinstallationsregler.

 • När byggskåpet är på plats skickar ni in färdiganmälan på www.foranmalan.nu och vi utför anslutningen, monterar elmätare samt skickar faktura på kostnaden.

Övriga villkor

Alla servisledningar och utrustning för mätning av elförbrukningen förblir Hjo Energis egendom.

Mervärdeskatt och eventuella statliga avgifter tillkommer enligt vid varje tidpunkt gällande bestämmelser. Härutöver gäller för abonnentens anslutning till och leverans från Hjo Energis lågspänningsnät vid varje tidpunkt gällande reglementen och SVENSK STANDARD SS 437 01 40 samt gällande Allmänna avtalsvillkor för anslutning och överföring av el.

Anslutningsavgiften skall betalas innan anslutning sker.

Återanslutning efter bristande betalning

 • Påkopplingsavgift 400 kr ordinarie arbetstid, 800 kr efter ordinarie arbetstid

Återanslutning efter frivillig frånkoppling

 • Om kund begär frånkoppling på en befintlig anläggning är avgiften för den begärda frånkopplingen 400kr (debiteras på sluträkningen). För att sedan återansluta densamma måste en återanslutningsavgift betalas. Avgiften står i relation till kostnaden för det faktiska arbetet som krävs för att återinkoppla anläggningen. Denna avgift uppgår till minst 2500kr inkl. moms. Dock max en ny anslutningsavgift.
 • Tänk på att det är du som fastighetsägare som har ansvar för att din anläggning följer gällande regler och är säker när strömmen slås på.
 • I de fall där Hjo Energis kabel är borttagen faktureras ny anslutningsavgift.

Ändra ditt abonnemang

Tänk på att du alltid behöver anlita ett auktoriserat elinstallationsföretag för arbeten som påverkar elanläggningar.

Ändra huvudsäkring

Om du vill ändra huvudsäkring anlitar du en elinstallatör som anmäler förändringen till oss via färdiganmälan via www.foranmalan.nu och sedan utför arbetet hos dig. Du kan ändra säkringsstorlek max en gång per år.

Vi har två intervall för huvudsäkring upp till 63 ampere:

 • 16 – 25 A
 • 35 – 63 A

Vid sänkning eller ökning inom intervall

Vill du sänka storlek på din huvudsäkring, eller öka den inom ditt nuvarande intervall, betalar du inget till oss för säkringsändringen. Du betalar enbart för elinstallatörens arbete. Efter inkommen färdiganmälan från din elinstallatör registrerar vi ändringen from det datumet som ändringen utfördes på din anläggning. Efter säkringsändringen får du en ny elnätstariff enligt aktuell säkringsstorlek.

Vid ökning till högre intervall

Om du vill öka din säkringsstorlek över nuvarande intervall behöver du betala en anslutningsavgift för utökningen. Din elinstallatör anmäler arbetet till oss och därefter skickar vi en offert till dig.