Hjo Energi AB (556031-7777) är ett helägt kommunalt bolag med säte i Hjo kommun. Företaget distribuerar el och fjärrvärme i Hjo tätort. Värmeverket togs i bruk hösten 1999 och nätet för fjärrvärmen är under fortsatt uppbyggnad.

I samband med fjärrvärmeutbyggnaden har ett nät för bredband och kabel-TV byggts upp. Nu byggs ett fibernät upp både i Hjo stad och i övriga kommunen.

Hjo Energi har även en installationsavdelning som utför installationer för industri, offentliga förvaltningar och privata kunder.

Sedan avregleringen av elmarknaden 1996 bedrivs Hjo Energis elhandel av dotterbolaget Hjo Energi Elhandel AB. 

Hjo Energi AB är moderbolag i en liten koncern som förutom dotterbolaget Hjo Energi Elhandel AB även äger 25% i Bredband Östra Skaraborg AB och via Hjo Energi Elhandel AB äger 30% i HjoTiborg Energi AB. 

Vi sysselsätter 26 personer.